life cycle three

De Begeleidingscoach

LowerLeft
LowerCenter
LowerRight

Ik werk onder andere samen met MEE, bewindvoerders, UWV en GGZ.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Uw gegevens worden nooit met derden gedeeld tenzij u daar om vraagt.
Privacyverklaring De Begeleidingscoach

De Begeleidingscoach beschermt je persoonsgegevens goed, verzamelt niet meer dan nodig is voor het doel van De begeleidingscoach en bewaart niet langer dan nodig is. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe wordt omgegaan met persoonsgegevens en hoe ervoor wordt gezorgd dat hiervan geen misbruik kan worden gemaakt. Persoonsgegevens zijn gegevens over jou als mens, zoals naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum. Als De Begeleidingscoach betreft dit ook gegevens over het verloop van de behandelingen. Onder verwerking van persoonsgegevens wordt onder andere verstaan het verzamelen, opslaan, vastleggen, wijzigen, opvragen, raadplegen of vernietigen van persoonsgegevens.

Bedrijfsgegevens
De Begeleidingscoach
Christien van Dijk
De Vuurdoorn 16
Hoogerheide
+31 6 19709225
christienvandijk@hotmail.com
KvK nummer: 20135057

Welke gegevens worden verwerkt Wanneer je je aanmeldt voor één van mijn behandelingen vraag ik je om persoonsgegevens te verstrekken. Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik een papieren dossier aanleg. Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandeling. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
-Voor- en achternaam
-Adresgegevens
-Telefoonnummer
-Geboortedatum
-E-mailadres
-BSN
-Verzekeringsnummer
-Gezondheidsgegevens die nodig zijn voor het kunnen verlenen van een juiste dienstverlening

Doel van de gegevensvastlegging
De persoonsgegevens worden vastgelegd om de dienstverlening zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. Dus om je een zo goed en compleet mogelijk behandeltraject te kunnen aanbieden, het resultaat van de behandelingen te kunnen vergelijken met je oorspronkelijke vraag en indien nodig tijdig te kunnen bijsturen. De gegevens worden tevens vastgelegd om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren. Daarnaast worden de gegevens vastgelegd om een factuur te maken die ingediend kan worden bij de zorgverzekeraar.

Beveiliging van de vastgelegde persoonsgegevens
De Begeleidingscoach zorgt ervoor dat de persoonsgegevens veilig in een digitaal dossier worden opgeslagen op de eigen computer van De begeleidingscoach en niet voor onbevoegde personen toegankelijk zijn. Financiële gegevens worden door De Begeleidingscoach zelf ingevoerd. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Christienvandijk@hotmail.com

Delen van persoonsgegevens met derden
De Begeleidingscoach verstrekt actief geen persoonsgegevens aan derden. Indien De begeleidingscoach wel persoonsgegevens aan derden verstrekt, zal De Begeleidingscoach daarvoor altijd voorafgaand toestemming aan je vragen.

Bewaartermijn
De Begeleidingscoach bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De wettelijke bewaartermijn voor persoonsgegevens is 5 jaar en voor financiële gegevens 7 jaar. De bewaartermijn van persoonsgegevens die via e-mail worden verzameld, zullen worden verwijderd nadat je verzoek of vraag is beantwoord of je opmerking is verwerkt.

Cookies
De Begeleidingscoach gebruikt alleen functionele en geanonimiseerde analytische cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door De Begeleidingscoach en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van je beschik in een computerbestand naar je of een ander, door je genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek sturen naar Christienvandijk@hotmail.com.

Klachtenregeling
De Begeleidingscoach gaat zorgvuldig met je persoonsgegevens om. Indien je van mening bent dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd of je rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens niet worden gerespecteerd, kun je een klacht indienen via het contactformulier op mijn website. Je kunt je klacht ook per post of e-mail aan mij toezenden. Mijn contactgegevens vind je op mijn website: www.debegeleidingscoach.nl.
De begeleidingscoach wil je er tevens op wijzen dat je ook de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Waar vind je dit privacyreglement?
Het reglement is in te zien in de praktijk.

Inwerkingtreding van het privacyreglement
Ik behoud me het recht voor om dit privacyreglement te wijzigen. Wijzigingen zullen op mijn website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om dit privacyreglement geregeld te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Dit privacyreglement is voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018.